José Koopman (42)

Bioloog

Werkt bij: Natuurmonumenten– regio Noord Holland & Utrecht
Functie: medewerker ecologie, medewerker publiekscommunicatie jeugd
Beroep: bioloog
Passende opleiding: Biologie.

Handige eigenschappen om te bezitten

Interesse voor natuur en milieu, maatschappelijk betrokken, analytisch, je kunt overzicht houden.

Werk en bedrijf

“Natuurmonumenten koopt natuurgebieden aan en beheert en beschermt deze natuurgebieden. Wij stellen ze veilig voor de toekomstige generatie. We hebben een hoofdkantoor, regiokantoren en beheerkantoren. Hier zitten de mensen die echt in de natuurgebieden werken, want deze moeten natuurlijk onderhouden worden en soms zelfs deels opnieuw aangelegd. Zij zorgen dat er gemaaid wordt of het water goed beheerd wordt en vooral dat de kwaliteit van de natuur hoog blijft. Ik zit op het regiokantoor van Noord Holland en Utrecht en ik adviseer de beheereenheden in onze regio hoe zij de kwaliteit van hun natuurgebieden hoog kunnen houden. We werken met ongeveer 25 mensen op kantoor. De sfeer is erg leuk, we werken goed samen en gaan ook wel eens een dag op pad met iedereen.”

Werkzaamheden
“Jaarlijks hebben we een traject waarbij we naar een gebied kijken. Dat begint met het vaststellen welke natuurdoelen (meestal op een termijn van twintig jaar) we kunnen bereiken, bijvoorbeeld bloemrijke graslanden of leefgebied voor purperreigers. Dan is de vraag wat er moet gebeuren en welke maatregelen genomen moeten worden om die doelen te halen. Ook verzamelen we steeds gegevens over aanwezige planten en dieren, en over bodem en waterkwaliteit. Iedere zes jaar bekijken we aan de hand van de verzamelde gegevens hoe het gaat en wat er aan natuurkwaliteit bereikt is. Ik stel doelen en begeleid zo’n traject. Daarnaast ga ik regelmatig naar de gebieden toe om te kijken hoe het gaat en wat er eventueel anders kan om de natuur te helpen. Ik ga in gesprek met de beheerdereenheid om te kijken wat er goed gaat en wat minder goed. Dan gaan we het veld in, om echt goed te bepalen wat er aan de hand is. Daar halen we ook vaak nog een deskundige bij, van ons eigen hoofdkantoor, of ook van buiten de eigen organisatie. Dat kan bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de Vlinderstichting of iemand van de waterschappen zijn. Zij kijken met ons mee vanuit hun kennis en ervaring.”

Kinderen en jongeren voorlichten
“Naast mijn werk als ecologisch adviseur heb ik ook een taak als medewerker publiekscommunicatie. Ik probeer in mijn regio meer educatieve activiteiten op te zetten voor gezinnen en scholen om zo jongeren en kinderen via natuurbeleving iets bij te brengen over de natuur en hen enthousiast te maken voor natuur. Ik ontwikkel nieuwe producten om bijvoorbeeld een bezoek aan ons bezoekerscentrum en het natuurgebied aantrekkelijk te maken voor jongeren en kinderen. We denken goed na over welk onderwerp we aan de orde willen brengen en zorgen dat kinderen op de goede manier in aanraking komen met natuur. En dat ze er iets van meekrijgen. Ik heb bijvoorbeeld onlangs een nieuwe speurtocht over insecten samengesteld, de BZZZ Zpeurtocht. De kinderen moeten dan een bepaald gebied doorlopen en opdrachten doen. Dat varieert van met schepnetjes in een poel op zoek gaan naar waterdiertjes tot spelletjes waarbij het ene kind libel is en hij de andere kinderen, de muggen, moet vangen, waarbij hijzelf weer door een boomvalk gevangen kan worden. Zo leren de kinderen over de voedselpiramide en over eten en gegeten worden.”

Maatschappelijk belang
“Natuurmonumenten is opgericht om voor toekomstige generaties een stuk van Nederland te behouden. Het begon in 1905 bij het Naardermeer waar een stuk natuur dreigde te verdwijnen omdat de gemeente Amsterdam er een vuilnisbelt van wilde maken. Beroemde biologen toentertijd hebben het gebied opgekocht en zijn dit gaan beheren zodat niemand er een vuilnisbelt op kon bouwen. Als er een grote weg gepland wordt door een natuurgebied, praten wij ook mee: kan dat niet anders, is het niet om te leggen? Je kunt niet zomaar een natuurgebied verplaatsen en ergens anders aanleggen. Het duurt jaren voordat een ecosysteem is gerealiseerd. Er zijn zoveel samenhangende functies van dieren en plantjes, dat maak je niet zomaar even na. Kortom, dat is het belang van Natuurmonumenten, dat natuur behouden blijft. Het voelt goed daar een bijdrage aan te leveren.”

Studie
“Ik ben Biologie gaan studeren omdat ik echt wilde weten hoe dingen in elkaar steken. En dan voornamelijk levende organismen. Ik heb me eerst bezig gehouden met moleculaire biologie. Dat was heel boeiend, maar voor mij een te klein gebied. Toen ben ik me gaan verdiepen in natuur en milieu. Ik heb onderzoek gedaan in de duinen; hoe beïnvloedt de grondwaterstand processen in de bodem en welk effect heeft dat op de planten die er groeien? Maar ik heb ook het effect van luchtkwaliteit op bos en de consequenties voor grote natuurgebieden onderzocht. Uiteindelijk heeft natuur me toch meer getrokken dan milieu.”

Doorgroeien en verdiensten
“Je kunt andere functies binnen Natuurmonumenten gaan doen, bijvoorbeeld beheerder bij een beheerkantoor. Dan ga je het beheer van een natuurgebied leiden. Maar er zijn ook leidinggevende functies binnen het kantoor die je kunt vervullen. Ik heb een deel communicatie op me genomen omdat het hele nieuwe werkzaamheden zijn die ik aan mijn cv kan toevoegen. Toen ik begon in deze functie, ik was gedetacheerd vanuit de overheid, verdiende ik gemiddeld 4000 euro per maand bruto.”